دسته‌ها
پارچه ترگال بیمارستانی

انواع و خصوصیات پارچه ترگال آب ژاول بیمارستانی

انواع و خصوصیات پارچه ترگال آب ژاول بیمارستانی

پارچه سبز خمی

امروزه در مراکز درمانی از انواع پارچه های بیمارستانی ذیل با ویژگی آب ژاول استفاده می کنند که به شرح زیر طبقه بندی می شود:

پارچه ترگال آب ژاول بیمارستانی، بر اثر شست و شوی مداوم کیفیت بافت و رنگ خود را از دست نمی دهد. پارچه تترون، اسپان باند و فلامنت بیمارستانی، جزء پارچه های ارزان قیمت تر در بازار دسته بندی می شوند.

خصوصیات پارچه آب ژاول بیمارستانی

 • عدم جذب مایعات
 • عدم تل و جمع شدن
 • ثبات در رنگ و کیفیت
 • عدم سایش پارچه

خصوصیات پارچه ترگال آب ژاول 

عرض پارچه ترگال آب ژاول بیمارستانی ۱۵۰ سانتی متر و گرماژ ۲۴۰ و ۲۸۰ گرمی آن مقدار می باشد.

پارچه آب ژاول بیمارستانی

علت انتخاب پارچه ترگال آب ژاول بیمارستانی برای روپوش

علت انتخاب پارچه ترگال آب ژاول بیمارستانی بعنوان روپوش بیمارستانی موارد زیر می باشد:

 • تراکم بالا
 • ضخامت زیاد
 • عدم جذب مایعات
 • امکان شست و شوی فراوان
 • کیفیت بالا
 • قیمت مناسب
 • ثبات رنگ

پارچه آب ژاول بیمارستانی

جهت خرید و فروش این محصول می توانید با ما در ارتباط باشید.

سفارش آرم روی پارچه های بیمارستانی به سلیقه بیمارستان

ارتباط با ما و مشاوره رایگان: ۰۲۱۵۵۱۰۱۶۴۲

موبایل:۰۹۱۳۸۹۷۶۳۸۱

آدرس دفتر مرکزی:تهران-خانی آباد نو-روبروی دانشکده شریعتی-فروشگاه افق

دسته‌ها
پارچه آب ژاول بیمارستانی پارچه ترگال بیمارستانی

پارچه ترگال و کجراه آب ژاول

مصارف عمده پارچه ترگال سبز بیمارستانی:

پارچه های ترگال و‌ کجراه سبز معمولا جهت روپوش های اتاق عمل و‌ منسوجات مورد نیاز جهت اتاق عمل استفاده می گردند.
به دلیل برخورد پارچه با خون و‌ مواد عفونی، لازم است که حتما پارچه های استفاده شده لزوما با مواد شوینده شستشو گردند و‌ دوباره مورد استفاده قرار گیرند.

اقالم پارچه ای همواره به عنوان یک عامل خطر بالقوه در انتقال عفونت به کارکنان و بیماران شناخته شده اند. مالفه ها و لباسهای
آلوده در محیط گرم و مرطوب تخت بیمار، می توانند محیط مناسبی برای رشد میکروارگانیسم ها باشند. انتقال عوامل بیماریزا ممکن
است از طریق تماس مستقیم یا غیر مستقیم ) آئروسل ناشی از شمارش و نقل و انتقاالت( با البسه صورت گیرد. مدیریت مناسب البسه
آلوده در مراکز درمانی عالوه بر حفظ راحتی بیمار، از پراکندگی آلودگی در محیط درمانی و ظاهر نامناسب بخش نیز جلوگیری می
نماید. دستورالعمل ذیل با هدف مدیریت اقالم پارچه ای در مراکز محدود تنظیم شده است. مراکز جراحی محدود بایستی دارای خط
مشی ها و روش های اجرایی واضح و مناسب برای جمع آوری، حمل و نقل، شستشو و خشک کردن اقالم پارچه ای ) شامل پتو، مالفه،
لباس بیمار، یونیفرم کارکنان، لباس کارکنان اتاق عمل، گان و شان جراحی( مورد استفاده و نحوه حفاظت کارکنان رختشویخانه باشد.
ویژگی‌های‌واحد‌رختشویخانه
– واحد رختشویخانه، فضایی اختصاصی و محدود است که قوانین خاص خود را دارد. تردد افراد متفرقه در این واحد باید محدود شود.
– کارکنان در فضای رختشویخانه نباید چیزی بخورند یا بیاشامند. برای این امور، اتاق استراحت برای کارکنان باید در نظر گرفته شود.
– کف و دیوارها باید از موادی ساخته شده باشد که قابل شستشو بوده و در برابر محلولهای ضدعفونی کننده مقاوم باشند.
– واحد رختشویخانه بایستی دارای دو منطقه تحت عنوان تمیز و آلوده باشد. این دو منطقه باید به صورت واضح و کامل از همدیگر
جدا شده و موانع و عالیم جداکننده وجود داشته باشد.
– بهتر است که در منطقه آلوده رختشویخانه، فشار هوای منفی برقرار باشد. در غیر این صورت، دستگاههای تهویه باید به نحوی تنظیم
شود که هوا از منطقه تمیز به سمت منطقه آلوده جریان یابد.
– به کارکنان رختشویخانه باید در خصوص نحوه جمع آوری، حمل و شستشوی البسه آلوده، نحوه استفاده صحیح از وسایل حفاظت
فردی و لزوم و نحوه رعایت بهداشت دست آموزشهای الزم داده شود.
– ضروری است که در واحد رختشویخانه، سینک مناسب، تسهیالت شستشوی دست و سطل زباله درب دار و پدال دار فراهم باشد.
– ضروری است که در واحد رختشویخانه، وسایل حفاظت فردی به تعداد و نوع مناسب وجود داشته باشد.
– تمامی کارکنان واحد رختشویخانه باید در برابر هپاتیت بی واکسینه شده باشند.
– حداقل دو دستگاه ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک صنعتی در رختشویخانه موجود است که یک دستگاه آن مخصوص البسه عفونی
است.
۴
– محیط رختشویخانه از نظر نور ) ۹۲۲-۱۲۲ لوکس(، سروصدا ) حداکثر ۳۸ دسی بل (، رطوبت ) ۸۸– ۸۲ درصد(، تهویه و دما )
حداکثر ۳۲ درجه سانتی گراد( وضعیت مناسبی دارد.
– مسیرهای کثیف و تمیز تفکیک شده و افراد متفرقه حق ورود به داخل رختشویخانه را ندارند. مسیرهای ورودی، کثیف و تمیز به
وسیله خط کشی مشخص شده اند.
جمع‌آوری‌و‌حمل‌اقالم‌پارچه‌ای
– قبل از جمع آوری مالفه و البسه، کارکنان باید از وسایل حفاظت فردی ) دستکش، گان یا روپوش پالستیکی یا آپرون و در صورت
نیاز ماسک ( استفاده کنند.
– در صورت وجود زخم بر روی دست و انگشتان، قبل از پوشیدن وسایل حفاظت فردی، الزم است زخم پوشانده شود.
– قبل از جمع آوری و انتقال البسه، دقت شود که وسایل نوک تیز یا شیء اضافه داخل آنها نباشد.
– جمع آوری و انتقال اقالم پارچه ای به الندری باید با حداقل دستکاری و مواجهه انجام شود. برای پیشگیری از تولید آئروسل، به هیچ
وجه در واحدهای بالینی شامل اتاق بیمار، تریتمنت یا راهروهای بخش ها شمارش مالفه ها و لباسها انجام نشود. شمارش البسه بعد از
شستشو، مواجهه بیماران و کارکنان با میکروارگانیسم ها را به حداقل می رساند.
– البسه ای که به خون و ترشحات بدن بیمار آلوده هستند، باید در همان محل مراقبت از بیمار داخل کیسه قرار گیرند.
– کیسه های حاوی البسه آلوده باید دارای رنگ بندی مشخص )زرد رنگ( بوده و قبل از خروج از بخش، برچسب خطر
زیستی)biohazard )روی آنها الصاق شود.
– البسه ای که به خون و ترشحات بدن بیمار آلوده نبوده و فقط کثیف هستند را می توان مستقیما در بین مالفه انداخت.
– بهتر است البسه خیس را ابتدا داخل یک مالفه یا حوله خشک پیچیده و سپس در کیسه قرار دهید.
– برای پیشگیری از آلودگی هوا، مالفه و البسه را در کمال دقت و آرامش و بدون شتابزدگی جمع کنید.
– در صورتی که البسه آلودگی واضح دارند، با تا زدن و پیچاندن، قسمت آلوده را طوری قرار دهید که در معرض دید نباشد.
– مالفه ها و لباسها را به هیچ وجه روی زمین، صندلی یا سایر سطوح بخش قرار ندهید.
– کیسه حاوی مالفه های آلوده را داخل بین پارچه ای یا پالستیکی قرار دهید. قرار دادن مالفه ها در کیسه باید در داخل بخش انجام
شود اما تفکیک یا آبکشی مالفه ها هرگز نباید در بخش انجام شود.
– بین مالفه های آلوده از بین مالفه های تمیز باید کامال تفکیک شده باشد.
– پس از پر شدن دو سوم حجم بین، البسه باید به رختشویخانه منتقل گردد.
۵
– ترجیح بر این است که حمل و نقل بین البسه کثیف از مسیرهایی جداگانه به دور از محل تردد کارکنان، بیماران و مالقات کنندگان
انجام شود.
– حمل بین لباس و مالفه معموال با چرخ حامل صورت گیرد. این چرخ ها باید در فواصل مناسب و در صورت آلودگی شستشو شوند.
– کیسه پارچه ای بین باید روزانه )و یا در صورت آلودگی واضح( شستشو شود. کیسه می تواند همراه با البسه کثیف در ماشین
لباسشویی انداخته شود.
– انتقال و نگهداری اقالم پارچه ای شسته شده باید به نحوی باشد که مجددا در طی انتقال یا در انبار رختشویخانه و بخش، با مواد آلوده
و گرد و خاک تماس نداشته باشند.
– گان ها و شان های اتاق عمل، بایستی پس از شستشو روی میزی با منبع نور مناسب قرار داده و بازرسی بصری شوند. در صورت
وجود پارگی، این اقالم باید از چرخه کار اتاق عمل خارج شوند.
– اگر از سیستم شوت مالفه استفاده می شود، اطمینان حاصل کنید که کیسه های حاوی البسه آلوده در طی شوت باز نشده و باعث
ایجاد آئروسل نمی شوند.
– بهتر است ناحیه شوت مالفه مجهز به فشار هوای منفی باشد.
– سیستم شوت مالفه باید به منطقه آلوده رختشویخانه ختم شود.
– سطوح سیستم شوت مالفه را به طور منظم شستشو نمایید.
شستشوی‌اقالم‌پارچه‌ای
– انتخاب درجه آب، نوع شوینده و مدت زمان شستشوی البسه بستگی به هدف و نتیجه مورد انتظار و نوع آلودگی البسه دارد. فرآیند
شستشوی اقالم پارچه ای باید حداقل شامل حذف ویروسهای پوشش دار و باکتریهای رویشی از روی آنها باشد، هر چند در بعضی
مواقع الزم است حتی اسپور باکتریها را نیز حذف نمود.
– انتخاب نوع شوینده بستگی به دمای آبی دارد که برای شستشوی البسه استفاده می شود.
– مالفه های آلوده به خون و ترشحات بیمار باید جدا از مالفه های کثیف دیگر شستشو شوند.
– مالفه های آلوده به خون و ترشحات بیمار را با آب داغ )حدود ۱۲ درجه سانتی گراد( و شوینده مناسب آب داغ بشویید. اگر از دمای
آب اطمینان ندارید، از مایع سفید کننده نیز استفاده کنید.
– مالفه های آلوده به خون و ترشحات بیمار را در دمای حدود ۱۳ درجه سانتی گراد خشک کنید.
– کیسه های حاوی البسه آلوده را به عنوان زباله عفونی دفع کنید.
۶
– حمل و نقل و شستشوی البسه آلوده به خون و ترشحات بیمار فقط توسط کارکنان آموزش دیده انجام شود.
– در خصوص البسه کثیف، دمای آب باالی ۸۲ درجه سانتی گراد در مدت حداقل ۹۲ دقیقه برای از بین بردن عامل گال ضروری
است.


– اگر از سفیدکننده برای ضدعفونی البسه استفاده می شود، حداقل سطح کلر باقی مانده در سیکل شستشو باید ppm 100 باشد.
– پس از شستشو، البسه باید در منطقه تمیز رختشویخانه نگهداری شوند، به گونه ای که احتمال آلودگی آنها وجود نداشته باشد.
– در صورتی که از بین بدون در برای حمل البسه تمیز استفاده می شود، روی مالفه ها را حداقل با یک مشمع پالستیک بپوشانید.
– انجام تست های آزمایشگاهی و کشت میکروبی از البسه شسته شده توصیه نشده است. جهت اطمینان از اجرای صحیح فرآیند ها،
بهتر است نظارت بر اجرای استانداردها را افزایش داد.

پارچه آب ژاول سبز اتاق عملی
پارچه شان و گان اتاق عمل
Autoclavable Washable Fabric Reusable Surgical Gown

کارخانه پارچه ترگال بیمارستانی اتاق عمل

کارخانه پارچه ترگال انواع پارچه مناسب اتاق عملی بیمارستانی را متناسب با شرایط محیطی تولید و در بازار بصورت عمده توزیع می کند.
آیا می دانید پارچه ترگال جهت استفاده در اتاق عمل باید چه مشخصاتی داشته باشد؟

پارچه های ترگال و کجراه بیمارستانی که در اتاق عمل از آنها استفاده می شود باید با ثبات رنگ بسیار خوبی تولید و تکمیل شده باشند.
کارخانه پارچه ترگال در چنین شرایطی پارچه های بیمارستانی را به گونه ای تولید می کنند که در شستشو های مکرر و با مواد شوینده قوی مانند وایتکس، کیفیتشان را از دست ندهند.

خرید اینترنتی پارچه ترگال کجراه سبز اتاق عملی ضد آب ژاول
پارچه کجراه سبز آب ژاولAutoclavable Washable Fabric Reusable Surgical Gown

خرید عمده پارچه ترگال کجراه سبز:

 

تولیدی های البسه بیمارستانی از انواع پارچه های کجراه و ترگال بیمارستانی در رنگ های آبی کاربنی، سبز، صورتی و آبی جهت دوخت لباس های آب ژاول بیمارستانی استفاده می کنند.
اما مشکل اصلی تولیدی های لباس بیمارستانی، خرید عمده و مستقیم از کارخانه تولید کننده پارچه است.
با خرید مستقیم و عمده از کارخانه علاوه بر خرید ارزان قیمت پارچه ترگال کجراه، می توانند سفارشات عمده را در اسرع وقت دریافت کنند.

پارچه شان و گان اتاق عمل
پارچه شان و گان اتاق عمل
پارچه ترگال و کجراه آب ژاول

فروش عمده پارچه ترگال سبز بیمارستانی آب ژاول

 

پارچه ترگال سبز بیمارستانی آب ژاول در بسیاری مراکز درمانی و بیمارستان ها مورد استفاده عمده قرار می گیرد که توسط کارخانجات تولید کننده به فروش می رسند.

کارخانه پارچه ترگال اتاق عمل:

پارچه ترگال بیمارستانی اتاق عمل معمولا در رنگ های سبز و آبی کاربنی تولید می شوند و بصورت عمده در بازار توزیع و به فروش می رسند.
برای خرید آگاهانه و ارزان قیمت انواع پارچه های بیمارستانی می بایست با کارخانه نساجی در ارتباط باشیم که هرگونه پارچه های بیمارستانی را مستقیم و با قیمت ارزان خریداری کنیم.
به این صورت قیمت خرید پارچه ترگال و همچنین انواع تترون کاهش می یابد و قدرت خرید مشتریان نیز افزایش می یابد.

همانطور که میدانید استفاده از پوشش های بیمارستانی از جمله مهمترین نکات در شیوه عملکرد بیمارستان ها و مراکز درمانی است. این لباس ها میتوانند در انواع مختلف چند بار مصرف و یک بار مصرف تهیه و تولید شوند و متناسب با شرایط بیمار و کادر درمان مورد استفاده قرار گیرند. جنس لباس ها، دوخت آنها، راحتی در استفاده و عملکرد از عوامل مهم در هنگام انتخاب این پوشش ها است.

گان اتاق عمل میتواند از جنس های مختلف شامل پنبه، پلی استر، ویسکوز و یا بدون بافت باشد.

تترون بیمارستانی فلامنت فلامنت و فلامنت پنبه

پارچه ترگال بیمارستانی آب ژاول چیست؟

همانگونه که از اسم این پارچه پیداست، مشخصات این پارچه ترگال موجب می شود که در شستشو با وایتکس و مواد شوینده قوی دچار از دست رفتن رنگ و کیفیت پارچه نشود.
پارچه و‌ منسوجات بیمارستانی نیز برای حفظ بهداشت لزوما باید با مواد شوینده قوی مانند وایتکس شستشو شوند، به همین دلیل است که کیفیت انواع پارچه در بیمارستان اهمیت بسیاری دارد.

پارچه سبز ترگال آب ژاول اتاق عملی
پارچه سبز ترگال آب ژاول اتاق عملی۰۹۱۳۸۹۷۶۳۸۱
دسته‌ها
پارچه آب ژاول بیمارستانی پارچه اسپان باند بیمارستانی پارچه بی بافت بیمارستانی پارچه بیمارستانی پارچه بیمارستانی اصفهان پارچه تترون بیمارستانی پارچه تترون عرض سه متر پارچه ترگال بیمارستانی پارچه طرح دار بیمارستانی پارچه فلامنت بیمارستانی پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی پارچه کجراه بیمارستانی پارچه یکبار مصرف بیمارستانی

آشنایی با پارچه های بیمارستانی

آشنایی با پارچه های بیمارستانی

پارچه بیمارستانی

پارچه فلامنت پنبه چاپی

تترون بیمارستانی پارچه ایی نرم و لطیف با الیاف فلامنت و ویسکوز با گرماژ ۱۷۰ گرم تولید می شود

welcome6.jpg

پارچه فلامنت پنبه از الیاف فلامنت و پنبه در گرماژ ۱۶۰ گرم تولید و قابلیت چاپ را دارد

پارچه تترون بیمارستانی

این پارچه فقط از الیاف فلامنت تهیه شده و بسیار ارزان می باشد 

گرماژ ۱۶۰ گرم می باشد

پارچه های اتاق عمل

پارچه های ضد آب ژاول

خرید پارچه ترگال بیمارستانی

پارچه ترگال سبز اتاق عملی

پارچه خمی با گرماژ ۲۴۵ گرم و عرض ۱۵۰ و رنگ دو حمام

پارچه کجراه آب ژاول 

گرماژ ۲۸۰ گرم 
ضد آب ژاول 
مناسب برای شان ،گان 
با مقاومت بالا
خرید پارچه ترگال بیمارستانی

پارچه اسپان باند یا بی بافت

پارچه کجراه سفید

ترگال سفید

مناسب برای فرم پرسنل بیمارستان

پارچه بیمارستانی کودک

پارچه تترون چاپی

پارچه تترون چاپی مناسب برای بخش کودکان با طرح های جذاب و دوست داشتنی عرض ۱۵۰

پارچه کجراه سفید ارزان

پارچه کجراه سفید بیمارستانی

گرماژ ۲۸۰گرم عرض ۱۵۰ ماندگاری بالا

راه های تماس با ما

تهران ۰۹۱۳۸۹۷۶۳۸۱

اصفهان ۰۹۱۳۰۸۵۸۱۰۰

مشاوره رایگان ۰۹۱۳۶۶۶۸۶۳۶

پارچه تترون بیمارستانی

پارچه تترون چیست

پارچه تترون ،پارچه ای نرم و لطیف با گرماژ ۱۸۰ گرم در عرض ۱۵۰ و ۳۶۰ گرم در عرض ۳ متر می باشد ،این پارچه مناسب پیراهن ،مقنعه و مانتو و ملحفه و .... بیشترین کاربد را در تولیدی ها دارد پارچه

تترون بافتین

پارچه تترون بیمارستانی چیست؟

این پارچه گرماژی کمتر ازتترون پیراهنی دارد و در طیف رمگ های روش تولید می شود
مخصوصا رنگ آبی و صورتی
نساجی کاماش بهترین تولید کننده پارچه تترون بیمارستانی در ایران
۰۹۱۳۸۹۷۶۳۸۱

خرید پارچه ترگال بیمارستانی

پارچه اتاق عملی سبز خمی ضد آب ژاول

مناسب شان و گان و لباس جراحی ،چون در اتو کلاو تغییر رنگ نمی دهد،تضمین رنگ ،ارسال رایگان ۰۹۱۳۸۹۷۶۳۸۱ پارچه کجراه آب ژاول ۴۰ گرم وزن بیشتری نسبت به ترگال دارد

قیمت پارچه تترون بیمارستانی

تترون چاپی بیمارستانی

مناسب بخش کودکان،عرض ۱۵۰،طاقه ۴۰ متری

دسته‌ها
پارچه ترگال بیمارستانی

خرید پارچه ترگال بیمارستانی با قیمت عمده

خرید پارچه ترگال بیمارستانی با قیمت عمده فروشی در نمایندگی فروش مستقیم پارچه های بیمارستانی امکان پذیر گردیده است. جهت سفارش با مشاورین در ارتباط باشید. دریافت مشاوره از نیما فابریک

منسوجات با الیاف مختلف و بافت گوناگون به بازار عرضه می شوند. اما پارچه هایی در بازار هستند که همیشه و در همه حال از بازار فروش خوبی برخوردار بوده و دلیل آن هم کاربردی بودنشان می باشد. یکی از این پارچه های پرفروش و پر متقاضی در بازار، پارچه ترگال است که با ترکیب الیاف فیلامنت، ویسکوز و پلی استر تهیه و تولید می شود.

جالب است بدانید که مشتری بسته به نوع مصرفش می تواند سفارش دهد که کارخانه تولیدی چه نوع پارچه ای با چه درصد الیافی را برای وی تولید نماید.

از همه مهم تر اینکه، پارچه های ترگالی که الیاف شان ۱۰۰% پنبه است، پارچه های مرغوب تری محسوب می شوند که همین بالاتر بودن سطح کیفیت سبب گردیده تا پارچه های ترگال تمام پنبه با قیمت های بالا به فروش رسند.

از پارچه های ترگال ساده و کجراه که دو نوع مختلف آن هستند، در موارد زیر استفاده می شود:

 1. دوخت فرم بیمارستانی و تجهیزات بیمارستان
 2. دوخت انواع لباس کار
 3. دوخت مانتو شلوار اداری
 4. دوخت فرم مدارس دخترانه و پسرانه
 5. دوخت شلوارهای کردی
 6. و غیره.

پارچه ای قرار است در این مطلب مورد بررسی قرار گیرد که در دوخت فرم بیمارستانی و تجهیزات بیمارستان بکار گرفته می شود.

پس در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر این پارچه را شناخته و درباره خصوصیات و ویژگی های آن اطلاعات کسب نمایید.

خرید پارچه ترگال بیمارستانی

مشخصات پارچه ترگال بیمارستانی درجه یک

پارچه ترگال بیمارستانی دارای درجه بندی کیفی است. البته این مسئله برای هر نوع پارچه ای صدق کرده و تنها مختص پارچه ترگال بیمارستانی نیست. کیفیت پارچه ترگال را چندین و چند عامل تحت تاثیر قرار می دهد که در زیر به آن ها اشاره کرده ایم:

 • نوع الیاف: جنس، نوع و کیفیت الیاف که مواد اولیه سازنده پارچه ترگال هستند، تاثیر مستقیمی بر روی کیفیت آن می گذارند. الیاف پنبه ای باعث بالاتر رفتن سطح کیفیت پارچه شده و الیاف مصنوعی سطح کیفیت آن را کاهش می دهند.
 • نوع رنگرزی: پارچه ترگال ساده و کجراه بعد از بافته شدن، روانه بخش تکمیل و رنگرزی پارچه می شوند. اگر رنگرزی پارچه عادی باشد که هیچ. اما اگر از رنگرزی دو حمام و یا خمی برای رنگ کردن پارچه ترگال استفاده شود، پارچه نهایی از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد شد.
 • نوع دستگاه بافت: دستگاه بافندگی که برای تولید پارچه استفاده می شود، تاثیر نسبتاً مستقیمی بر روی درجه بندی کیفی پارچه خواهد داشت. دستگاه های جدید و به روزی که توسط تولید کنندگان مطرح جهانی استفاده می شوند، بافت بهتری داشته و همین باعث شده تا سطح کیفیت پارچه هم بالاتر رود.
 • رعایت استانداردهای تولید: در هر کارخانه ای، تولید پارچه به شیوه های مختلفی ممکن است صورت گیرد. اما اینکه استانداردهای جهانی در خطوط تولید رعایت شود یا نه را می توان جزو عواملی دانست که بر کیفیت پارچه تاثیر می گذارد.

حال که این مسئله برایتان روشن شد و متوجه شدید که تنها نوع الیاف نیست که تاثیر مستقیم بر روی کیفیت گذاشته، لازم است کمی هم درباره مشخصات پارچه ترگال بیمارستانی درجه یک بدانید.

پارچه ترگال بیمارستانی درجه یک از مشخصات زیر برخوردار می باشد:

 1. نرم و لطیف است و قرار گرفتن آن روی پوست، حس ناخوشایند به وجود نمی آورد.
 2. ایجاد حساسیت نکرده و سازگاری با تمامی پوست ها دارد.
 3. به راحتی ساییده و پاره نمی شود چون، مقاومت سایشی و کششی بالایی دارد.
 4. رنگ آن ثابت است و از طریق خمی رنگرزی گردیده که سبب آب ژاول شدن آن گردیده است.
 5. تل نشده و استفاده مکرر از آن سبب گوله شدن پارچه نمی گردد.

با دانستن همین چند مورد، می توانید خرید موفقی را در بازار فروش پارچه تجربه کنید. زیرا دانستن مشخصات و ویژگی های پارچه خوبی که مد نظر دارید، آگاه بودن شما از پارچه را نشان داده و اجازه نمی دهد شما قربانی فروشندگان سودجو در بازار شوید.

خرید پارچه ترگال بیمارستانی

رنگبندی پارچه ترگال بیمارستانی

پارچه ترگال از رنگبندی بسیار متنوعی برخوردار می باشد. شاید تنوع رنگ و کالیته طرح متفاوت این پارچه، بخشی از بازار فروش خوب و پررونق آن را سبب شده است.

اما لازم است بدانید که این تنوع رنگی آنطور که باید و شاید در پارچه های ترگال بیمارستانی به چشم نمی خورد و دلیل آن هم محدودیت رنگ هایی است که در بیمارستان ها، مراکز درمانی و درمانگاه ها قابل استفاده می باشد.

رنگ هایی از قبیل رنگ های زیر، در کالیته رنگبندی پارچه ترگال بیمارستانی به چشم می خورد:

 1. سفید
 2. سبز کمرنگ
 3. سبز پررنگ
 4. آبی کمرنگ
 5. آبی کاربنی
 6. صورتی
 7. گلبهی
 8. لیمویی
 9. شیری

در یکی از بخش ها به شیوه رنگرزی خمی یا دو حمام پارچه ترگال اشاره شد. در میان این پارچه ها، پارچه های سبز پررنگ و آبی که در اتاق عمل و توسط تیم جراحی استفاده می شود به شیوه خمی و دو حمام رنگرزی شده اند.

کارخانه های تولیدی پارچه ترگال که اکثراً در شهر اصفهان به تامین نیاز بازار مشغول هستند، به خاطر تنوع رنگبندی پارچه هایشان در بازار جهانی مطرح شده اند. کارخانه های تولید کننده پارچه ترگالی مانند فدک، چیزی حدود ۸۰ رنگ متنوع از پارچه ترگال را مدام به بازار فروش روانه می سازند تا بتوانند تمامی سلایق و نیازهای بازار را پاسخگو باشند.

خرید پارچه ترگال بیمارستانی

تأثیر رنگ در قیمت پارچه ترگال بیمارستانی

قیمت پارچه ترگال بیمارستانی همانند هر محصول دیگری، تحت تاثیر عوامل مختلف متغیر می باشد. یکی از عواملی که نمی توان تاثیرش بر قیمت خرید پارچه ترگال بیمارستانی را کتمان کرد، رنگ پارچه می باشد.

اگر به لیست قیمت فروش پارچه ترگال تولیدی های مختلف توجه نمایید، خواهید فهمید که پارچه های ترگال با رنگ روشن، ارزان تر از پارچه های ترگال رنگ تیره هستند. این به خاطر نوع رنگ و شیوه رنگرزی است که بر روی پارچه های ترگال انجام شده.

خمی یا دو حمام بودن شیوه رنگرزی پارچه های ترگال سبز و آبی که سبب آب ژاول شدن آن شده است هم تاثیر مستقیمی بر روی قیمت فروش پارچه ها داشته. مثلاً اگر بخواهید پارچه های سفید، صورتی، شیری یا لیمویی ترگال را خریداری کنید، بایستی ۱۰% به بودجه اضافه کرده تا بتوانید پارچه ترگال سبز و آبی اتاق عمل را تهیه نمایید.

بد نیست بدانید که رنگ مورد استفاده در کارخانه های پارچه بافی ترگال، از کشورهای خارجی وارد شده و کیفیت فوق العاده ای دارد. نوسان قیمت ارز و گران شدن این رنگ های وارداتی که در خطوط تولیدی کارخانه ها کاربرد دارد، سبب گران قیمت شدن پارچه های ترگال نهایی خواهد شد.

شاید همیشه ارزان بودن نشان از کم کیفیتی نباشد، اما نمی توان گران بودن را هم دلیلی بر باکیفیتی دانست. اگر شما بتوانید رنج قیمت پارچه ترگال با یک کیفیت قابل قبول را بدست آورید، بی شک متوجه سطح کیفیت پارچه خواهید شد و مراکز گران فروش را بهتر خواهید شناخت.

خرید پارچه ترگال بیمارستانی
ترگال سبز بیمارستانی

پارچه ترگال آب ژاول بیمارستانی و مصارف آن

آلوده بودن محیط بیمارستان و وجود خون و ویروس در مراکز درمانی، باعث شده تا بیمارستان ها برای ضد عفونی کردن و پاک کردن محیط از آلودگی ها، دو روش کلی را پیش بگیرند:

 1. یکی اینکه پارچه های یکبار مصرف را در موارد مختلف استفاده کرده و در زمان لازم آن ها را دور بریزند.
 2. دیگری اینکه پارچه هایی را استفاده کنند که مقاومت بالایی در برابر شست و شو داشته باشند.

برای برخی از بیمارستان ها، استفاده از پارچه های یکبار مصرف مقرون به صرفه تر تمام می شود. اما برای برخی دیگر، پارچه هایی بهتر و مقرون به صرفه تر بوده که چندین بار قابلیت استفاده داشته باشند. پارچه ترگال در زمره آن پارچه هایی است که قابلیت شست و شوی چندین باره را دارد.

شاید خیلی از پارچه های معمولی را اگر در بیمارستان ها استفاده کنند، بعد از چندبار شست و شو دچار مشکل شده و دیگر مانند روز اولشان نیستند. اما پارچه ترگال بیمارستانی به خاطر نوع بافت مقاومی که دارد و شیوه رنگرزی که بر روی آن انجام شده، اصطلاحاً با عنوان پارچه آب ژاول از آن یاد شده و بهترین گزینه برای بیمارستان هاست.

این پارچه در مقابل موارد زیر از مقاومت بسیار بالایی برخوردار می باشد:

 • وایتکس
 • شست و شو با مواد شوینده
 • آب ژاول
 • ضد عفونی کننده ها
 • اتو کلاو
 • و غیره.
خرید پارچه ترگال بیمارستانی

از کجا پارچه بیمارستانی ترگال خوب بخریم؟

شاید برای کسی که تازه قدم در راه خرید و فروش پارچه ترگال گذاشته است، انتخاب مراکز فروش فعال در سطح شهر کار درستی باشد. در صورتیکه این انتخاب یک انتخاب درست نیست و نمی توان آن را به خریداران عمده توصیه کرد.

مراکز فروش پارچه در اقصی نقاط کشور، در واقع همان خرده فروشان پارچه هستند که تامین کننده نیاز مشتریان جزئی به حساب می آیند. اگر قصد دارید پارچه بیمارستانی ترگال را با قیمت خوب و کیفیت عالی بخرید، از طریق راهکارهای زیر اقدام نمایید:

 1. کارخانجاتی که تولید کننده پارچه ترگال بیمارستانی هستند: این کارخانجات خود به فروش عمده پارچه های ترگال مشغول بوده و برای خریداران، شرایط فروش فوق العاده در نظر می گیرند. با خرید از کارخانجات هم از کیفیت مطمئن خواهید شد و هم هزینه چندانی پرداخت نخواهید کرد. زیرا کارخانجات فروشنده مستقیم بوده و پارچه ترگال را با قیمت دست اول در اختیار مشتری قرار می دهند.
 2. نمایندگی های فروشی که زیر مجموعه کارخانجات تولیدی هستند: برخی از کارخانه هایی که متقاضیان و خریداران زیادی در سطح کشور دارند، در شهرهای مختلف اقدام به تاسیس نمایندگی می کنند. این نمایندگی ها به خاطر فعالیت زیر نظر تولیدی، مراکز فروش معتبر و قابل اعتمادی می باشند که فرد با خرید از آن ها نه تنها از کیفیت، بلکه از قیمت پارچه خریداری شده هم مطمئن خواهد بود.
 3. فروشندگان واسطه ای که با برندهای مختلف همکاری می کنند: مراکز فروش واسطه ای، مراکز فروشی هستند که میان خریدار و تولید کننده قرار می گیرند. این فروشگاه ها برای سود دهی خود، قیمت فروش پارچه را کمی بالاتر از قیمت دست اول تولیدی اعلام می دارند. هر چه تعداد واسطه میان خریداران و تولید کنندگان بیشتر باشد، قیمت پارچه هم افزایش خواهد داشت. اگر خریدار عمده پارچه ترگال بیمارستانی هستید، این روش را پیشنهاد نمی کنیم.

پس می توان از این چیزها نتیجه گرفت که اگر در شهرهای اصفهان، یزد و کاشان که قطب تولید پارچه ترگال هستند زندگی می کنید، خرید مستقیم از کارخانه بهترین گزینه بوده و در غیر اینصورت، نمایندگی های فروش را برای خرید انتخاب نمایید.

خرید پارچه ترگال بیمارستانی

خرید پارچه ترگال بیمارستانی بصورت عمده

ممکن است شرایط ایجاب کند که نه بتوان برای خرید پارچه ترگال بیمارستانی بصورت عمده از طریق کارخانجات تولیدی اقدام کرد و نه از طریق نمایندگی ها.

در این صورت، بهترین کاری که می توانید انجام دهید، مراجعه به سایت ها و فروشگاه های اینترنتی است که در فضای مجازی به خرید فروش و یا تجارت پارچه مشغول هستند.

مدتی است که خرید غیر حضوری محصولات و دریافت خدمات به صورت اینترنتی در بین مردم رواج پیدا کرده است. اما خیلی ها علاقه ای به این روش خرید نشان نداده و از طرف دیگر، عده ای کمتر خرید و فروشی را به صورت حضوری انجام می دهند.

به افراد دسته اول توصیه می شود که کمی درباره مزایا و خوبی های روش خرید غیر حضوری تحقیق کنند. مثلاً خرید عمده پارچه ترگال بیمارستانی از سایت های فروشنده، خریدی آسان، سریع، بدون دغدغه و کم هزینه می باشد.

برای توجیح بیشتر این مسئله، لازم است به چندی از مزایایی که خرید فروش اینترنتی پارچه ترگال از سایت های فروشنده دارد اشاره کنیم:

 • در خریدهای اینترنتی، نیاز به خروج از منزل یا محل کار نخواهید داشت.
 • در این پروسه خرید، زمان ارزشمند را صرف رفت و آمد نخواهید کرد.
 • برای ثبت سفارش اینترنتی پارچه لازم نیست در ساعت مشخص اداری مراجعه نمایید.
 • در روند خرید اینترنتی اگر با مشکلی برخورد داشتید، از مشاوره های ۲۴ ساعته سایت می توانید برخوردار شوید.

و مزایا و خوبی های بسیار دیگری از این قبیل.

اگر با دانستن این مزایا به خرید اینترنتی پارچه ترغیب شدید، می توانید از طریق راه های ارتباطی با مشاورین ما در تماس باشید.

پارچه ترگال بیمارستانی به واسطه مشخصات منحصربفردی که داشته امروزه از مصارف خوبی در ارگان های دولتی و خصوصی بیمارستان ها برخوردار است.
اصفهان یکی از رکورد دارترین تولید کنندگان پارچه بیمارستانی ترگال به شمار آمده و کارخانجات نساجی فعال گوناگونی دارد.
در حال حاضر خرید پارچه ترگال بیمارستانی با قیمت عمده که همان قیمت درب کارخانجات معتبر است از طریق این سایت امکان پذیر می باشد.

خرید پارچه ترگال بیمارستانی

کارخانجات تولید پارچه ترگال بیمارستانی

تولید پارچه ترگال بیمارستانی به شکل تخت بافت و از الیاف پلی استر ویسکوز بوده که دارای مشخصات ذیل است:

 • از آهار مناسب برخوردار است.
 • به هیچ وجه تل و یا گوله نمی شود.
 • ثبات سایشی و کششی دارد.
 • ثبات رنگی داشته است.
 • از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

کارخانجات تولید پارچه ترگال بیمارستانی در اصفهان توانسته با بکارگیری نیرویی متعد و مواد اولیه مرغوب، کیفیتی در خور مشتریان خود را ارائه دهند.
پارچه بیمارستانی ترگال با عرض ۱۵۰ سانتی متر و در دو آلبوم ذیل با گرماژ متفاوتی عرضه می شود:

 1. پارچه ترگال ساده بیمارستانی با گرماژ ۲۴۰ گرم
 2. پارچه کجراه بیمارستانی با گرماژ ۲۶۰، ۲۷۰ و ۲۸۰ گرم
خرید پارچه ترگال بیمارستانی

مصارف پارچه ترگال بیمارستانی

مشخصات خوب پارچه ترگال بیمارستانی سبب شده تا این پارچه گزینه مناسبی برای دوخت روپوش فرم پرستاران و پزشکان باشد.
البته این نکته ضروری است که برخی از بیمارستان های خصوصی که میزان بودجه بالاتری دارند از پارچه ترگال در تهیه البسه فرم بیماران نیز استفاده می کنند.

خرید پارچه ترگال بیمارستانی عمده

با خرید پارچه ترگال بیمارستانی اصفهان به شکل عمده، ارزان و با کیفیت بالا خرید خواهید کرد به شرطی که از نمایندگی های معتبر فروش سفارش خود را به ثبت رسانیده باشید.
ارسال رایگان کالیته رنگی پارچه به تمامی شهرهای کشور انجام می پذیرد.

دسته‌ها
پارچه ترگال بیمارستانی پارچه لباس بیمارستانی پارچه لباس کار پارچه مدارسی ترگال کجراه

پارچه ترگال فدک

پارچه ترگال فدک

ترگال ساده و کجراه  تولید شده توسط صنایع نساجی فدک از بهترین کیفیت و نرمی

و زیر دست عالی  در بین پارچه های نساجی ایران می باشد برخوردار می باشد.

به دلیل ویژگی های برجسته  که محصولات این کارخانه دارا هستند،

در میان تولیدکنندگان  نساجی بسیار شناخته شده اند.

ترگال فدک با گرم در حدود ۲۵۰ + ۵ – ۵ است وکجراه فدک با گرماژ ۲۸۰ گرم

با استفاده بهترین مواد  و الیاف اولیه تولید شده است.

این کارخانه تمامی فرآیندهای تولید را خود انجام می دهد و

بر آن ها نظارت کامل دارد. گروه نیما تولید تمامی محصولاتی

که توسط این کارخانه ارائه می شود را

۰۹۱۳۰۸۵۸۱۰۰در دسترس شما

همکار عزیز قرار می دهد.

"<yoastmark

 

 

 

 

 

 

 

موارد مصرف پارچه فدک

برند های معتبر ترگال و کجراه

ارسال کالیته و مشاوره رایگان ۰۹۱۳۰۸۵۸۱۰۰

 

 

 

دسته‌ها
پارچه تترون بیمارستانی پارچه ترگال بیمارستانی پارچه لباس کار پارچه مدارسی ترگال کجراه

پارچه ترگال وکجراه اصفهان

پارچه ترگال وکجراه اصفهان

اصفهان از زمان های دور پایتخت نساجی ایران بوده است

پارچه ترگال وکجراه که از پر مصرف ترین پارچه های کشور ایران و همسایگان ما می باشد در اصفهان

بافت ،تکمیل و رنگرزی می شود

برند های بزرگ این صنعت مثل  نساجی مهنام ،نساجی فدک ،نساجی تک ،نساجی زرین پود ،نساجی بافتین و….

همگی در اصفهان می باشند

برای خرید و مشاوره رایگان و ارسال کالیته در تهران و شهرستان ها با ما در تماس باشید ۰۹۱۳۸۹۷۶۳۸۱

۰۹۱۳۰۸۵۸۱۰۰

پارچه ترگال و کجراه چیست؟

پارچه ترگال پارچه ای است که با پود الیاف پلى استر ویسکوز و ترکیب تار یا چله فلامنت تولید می شود.
پارچه ترگال از لحاظ تراکم بافت در دسته متوسط قرار می گیرد که وزن هر یک متر در یک متر و نیم آن معمولا ٢٤٠ گرم می باشد.

تفاوت پارچه نرگال و کجراه

در وزن و گرماژ پارچه می باشد

ترگال ۲۴۰ گرم وکجراه ۲۸۰گرم

ترگال ساده دارای بافت ساده و ترگال کجراه دارای بافت کجراه می باشد به همین سادگی

برای خرید و مشاوره رایگان و ارسال کالیته در تهران و شهرستان ها با ما در تماس باشید ۰۹۱۳۸۹۷۶۳۸۱

۰۹۱۳۰۸۵۸۱۰۰ محمد نژاد

تمامی کارخانجات نساجی تولیدی پارچه ترگال ساده را با عرض ١٥٠ سانتی متر تولید می کنند. پارچه ترگال پس از بافت به رنگرزی رفته و در تنوع رنگ های محتلف مورد تکمیل قرار می گیرد.
متراژ هر توپ پارچه ترگال ٤٠ متر است و عدل آن معمولا شامل ٨ طاقه ( ٣٢٠ متر ) و یا ١٠ طاقه ( ٤٠٠ متر ) می باشد.

موارد مصرفی پارچه ترگال چیست؟

ترگال در لباس های ،فرم اداری و دانشجویی

بیمارستانی، لباس کار و لباس فرم مدارس است.
به دلیل مصرف بالای پارچه های ترگال ساده و ترگال کجراه  آب ژاول

یا ضد وایتکس

در بیمارستان ها، به پارچه های ترگال بیمارستانی شهرت دارند.

 

دسته‌ها
پارچه ترگال بیمارستانی پارچه کجراه بیمارستانی پارچه لباس کار

خرید پارچه کجراه سفید در تهران

خرید پارچه کجراه سفید در تهران

برای خرید این محصول در تهران و ایران از کارخانه به صورت

مستقیم و سفارش ،نکمیل ،بافت ،رنگرزی با ما در تماس باشید ۰۹۱۳۸۹۷۶۳۸۱ تهران

دفتر کارخانه اصفهان ۰۹۱۳۰۸۵۸۱۰۰

پارچه کجراه سفید چیست؟

این محصول از الیاف فلامنت در ویسکوز ،با عرض ۱۵۰ و گرماژ ۲۸۰ الی ۳۰۰ گرم تولید و عرضه می شود.

تفاون کجراه سفید و ترگال سفید چیست؟

اصلی ترین تفاوت میان پارچه ترگال ساده  سفید

با کجراه سفید در وزن پارچه است.

وزن پارچه یا گرماژ پارچه مربوط به تراکم بافت و ضخامت پارچه می شود. بین پارچه ترگال ساده سفید

با کجراه  سفید (با جنس پلی استر و ویسکوز)، بین ۴٠ تا ۵٠ گرم اختلاف گرماژ هست.

 

 

مصارف پارچه کجراه سفید

 • پرسنل بیمارستان
 • یونیفرم
 • فرم پزشکان
 • کارگاه های آموزشی مدارس
 • فرم مدارس
 • لباس رزمی
 • لباس کار در آشپزخانه ها
 • لباس های تبلیغاتی

تمام مشخصات پارچه ترگال ساده سفید با کجراه سفید

یکسان است. تنها تفاوت این دو این است ک

ه پارچه ترگال سفید، بافت ساده و مربعی دارد ولی کجراه همانطور که از نامش پیدا است،

بافتی کج راه با تراکم ٢٨٠ تا ٢٩٠ گرم دارد. از این رو پارچه کجراه سفید ضخیم تر است و زیر دست قوی تری دارد.

ترگال سفید بیمارستانی
ترگال سفید بیمارستانی

 

برند های معتبر 

 • نساجی مهنام
 • نساجی فدک
 • نساجی بافتین
 • نساجی کاماش
 • نساجی زرین پود
 • نساجی میلاد

 

دسته‌ها
پارچه ترگال بیمارستانی

مرکز خرید پارچه ترگال بیمارستانی اصفهان

پارچه ترگال بیمارستانی اصفهان در مراکز خرید انواع پارچه های بیمارستانی، در عرض و گرماژهای معین، با کیفیت فوق العاده ای آماده ارسال به بازار می باشد.
تقریبا در تمامی ایام سال، پارچه های بیمارستانی مشتریان خاص خود را داشته و همیشه بازارهای خرید و فروش پارچه بیمارستانی، بازار گرمی بوده است.
در این میان اغلب واحدهای تولیدی البسه و منسوجات بیمارستانی، نه تنها به دنبال قیمت مناسب، بلکه به دنبال پارچه هایی با کیفیت مرغوب و درجه یک هستند.

پارچه ترگال بیمارستانی اصفهان

چرا که می دانند استفاده از پارچه های درجه یک و باکیفیت است که نقش فزاینده ای را در افزایش کیفیت محصولات تولیدی و در نهایت افزایش قدرت فروش آنان دارد.
پس بیایید از طریق نمایندگی های فروش مستقیم پارچه های بیمارستانی، بهترین پارچه ترگال بیمارستانی اصفهان را با قیمت مناسب خریداری کنید.
در مرکز خرید پارچه ترگال بیمارستانی اصفهان، مقصود از قیمت مناسب، همان قیمت دست اول کارخانه و بدون هیچ واسطه می باشد.

مشخصات پارچه ترگال بیمارستانی اصفهان

 • دارای عرض ۱۵۰ سانتی متر
 • گرماژ مصرفی: ۲۴۰ و ۲۸۰ گرم
 • دارای دو کالیته رنگی پارچه ترگال ساده و کجراه بیمارستانی
 • دارای کیفیت بافت عالی
 • تراکم بالا و ضخامت مناسب
 • عدم جذب کننده مایعات
 • دارای قیمت بسیار مناسب
 • برندهای مشهور: آیدین بافت، مهنام، فدک، تک، کیمیا بافت و …

پارچه ترگال بیمارستانی اصفهان

مصارف پارچه ترگال بیمارستانی

 • دوخت روپوش فرم پرستاران و بیماران در رنگ های سفید و آبی
 • دوخت البسه اتاق عمل در رنگ سبز مشهور به پارچه سبز اتاق عملی
 • لباس فرم بیماران با وزن و گرماژ کمتر
 • لباس فرم پرسنل و حراست بیمارستان و …

مرکز خرید پارچه ترگال بیمارستانی اصفهان

مرکز خرید پارچه ترگال بیمارستانی اصفهان، آماده ارائه بهترین کیفیت و قیمت از پارچه های بیمارستانی ترگال تولیدی در کارخانجات معتبر اصفهان می باشد.
خریداران می توانند سفارشات خرید عدلی و طاقه ای خود را بدون هیچ واسطه ای در هنگام خرید ثبت کنند.

منبع: مرکز خرید پارچه ترگال بیمارستانی اصفهان

جهت خرید و فروش این محصول میتوانید با ما در ارتباط باشید:
مشاوره و فروش شرکت های زنجیره ای تولید انواع پارچه های بیمارستانی: معصومه یوسفی (مهندس نساجی)

راه های ارتباطی:

شماره موبایل: ۰۹۱۲۵۸۱۴۲۱۶
پاسخگویی تلگرام: ۰۹۳۷۱۵۵۱۶۰۰
پست الکترونیکی:parcheh.yousefi@gmail.com
دسته‌ها
پارچه ترگال بیمارستانی

مرکز خرید پارچه ترگال بیمارستانی اصفهان

پارچه ترگال بیمارستانی اصفهان در مراکز خرید انواع پارچه های بیمارستانی، در عرض و گرماژهای معین، با کیفیت فوق العاده ای آماده ارسال به بازار می باشد.
تقریبا در تمامی ایام سال، پارچه های بیمارستانی مشتریان خاص خود را داشته و همیشه بازارهای خرید و فروش پارچه بیمارستانی، بازار گرمی بوده است.
در این میان اغلب واحدهای تولیدی البسه و منسوجات بیمارستانی، نه تنها به دنبال قیمت مناسب، بلکه به دنبال پارچه هایی با کیفیت مرغوب و درجه یک هستند.

پارچه ترگال بیمارستانی اصفهان

چرا که می دانند استفاده از پارچه های درجه یک و باکیفیت است که نقش فزاینده ای را در افزایش کیفیت محصولات تولیدی و در نهایت افزایش قدرت فروش آنان دارد.
پس بیایید از طریق نمایندگی های فروش مستقیم پارچه های بیمارستانی، بهترین پارچه ترگال بیمارستانی اصفهان را با قیمت مناسب خریداری کنید.
در مرکز خرید پارچه ترگال بیمارستانی اصفهان، مقصود از قیمت مناسب، همان قیمت دست اول کارخانه و بدون هیچ واسطه می باشد.

مشخصات پارچه ترگال بیمارستانی اصفهان

 • دارای عرض ۱۵۰ سانتی متر
 • گرماژ مصرفی: ۲۴۰ و ۲۸۰ گرم
 • دارای دو کالیته رنگی پارچه ترگال ساده و کجراه بیمارستانی
 • دارای کیفیت بافت عالی
 • تراکم بالا و ضخامت مناسب
 • عدم جذب کننده مایعات
 • دارای قیمت بسیار مناسب
 • برندهای مشهور: آیدین بافت، مهنام، فدک، تک، کیمیا بافت و …

پارچه ترگال بیمارستانی اصفهان

مصارف پارچه ترگال بیمارستانی

 • دوخت روپوش فرم پرستاران و بیماران در رنگ های سفید و آبی
 • دوخت البسه اتاق عمل در رنگ سبز مشهور به پارچه سبز اتاق عملی
 • لباس فرم بیماران با وزن و گرماژ کمتر
 • لباس فرم پرسنل و حراست بیمارستان و …

مرکز خرید پارچه ترگال بیمارستانی اصفهان

مرکز خرید پارچه ترگال بیمارستانی اصفهان، آماده ارائه بهترین کیفیت و قیمت از پارچه های بیمارستانی ترگال تولیدی در کارخانجات معتبر اصفهان می باشد.
خریداران می توانند سفارشات خرید عدلی و طاقه ای خود را بدون هیچ واسطه ای در هنگام خرید ثبت کنند.

منبع: مرکز خرید پارچه ترگال بیمارستانی اصفهان

دسته‌ها
پارچه بیمارستانی پارچه بیمارستانی اصفهان پارچه ترگال بیمارستانی

پارچه ترگال سفید ارزان

پارچه ترگال سفید ارزان

معمولا از انواع پارچه ترگال بیمارستانی بخصوص رنگ سفید،

جهت دوخت بهترین روپوش پزشکی، پرستاری، پرسنل بیمارستان، روتختی بیمار و … به کار برده می شود.

قیمت فروش انواع پارچه ترگال بیمارستانی نیز با توجه به رنگ و کیفیت ب

افت پارچه قطعا متغیر می باشد. در میان رنگبندی مختلف منسوجات بیمارستانی،

پارچه ترگال سفید به قیمت ارزان تر در بازار خرید و فروش می گردد.

اما پارچه سفید ترگال نیز با کیفیت های متفاوتی در بازار عرضه می شوند که بدون شک قیمت آنها نیز متفاوت است.

کیفیت پارچه خریداری شده جهت دوخت انواع البسه و یا روپوش بیمارستانی اهمیت زیادی دارد. بسیاری

از پرسنل یا پرستاران جویای روپوش های با کیفیت و با دوام هستند که در شستشو های مداوم کیفیت و زیبایی خود را از دست ندهد.

ممکن همین پارچه ترگال کجراه سفید جهت دوخت روتختی بیمار از اهمیت کمتری برخوردار باشد

و قیمت رقابتی آن بیشتر مورد توجه است. مراکز متعددی در بازار مشغول خرید

فروش انواع پارچه ترگال و کجراه بیمارستانی هستند و بدون شک کیفیت و قیمت های آنان یکسان نمی باشد.

پارچه ترگال در دو نوع ساده و کجراه توسط کارخانجات نساجی به خصوص در شهر اصفهان و یزد،

بافت و تکمیل می شود. در بازار برای پارچه ترگال ساده اصطلاحا فقط کلمه ترگال و برای پارچه ترگال کجراه فقط کلمه کجراه را به کار می برند.

تترون بیمارستانی چیست؟

ترگال سبز آب ژاول چیست؟

۰۹۱۳۸۹۷۶۳۸۱